КОНТАКТ

Вклучи се и ти! Мапирај дива депонија!

Сакаш да придонесеш за почиста животна средина? Сега можеш!

Секогаш кога ќе забележиш дива депонија РЕАГИРАЈ! АЛАРМИРАЈ!

Направи три фотографии и заедно со локацијата испрати ги до нас на следниот контакт: interaktivbitola@gmail.com

Здружение за меѓународна младинска соработка ИНТЕРАКТИВ - Битола

Адреса: ул. Индустриска бр. 61в, 7000 Битола


Телефон: +389 75 681 168


E-mail: interaktivbitola@gmail.com


Претседател: Мартин Николовски